Medezeggenschapsraad (MR)
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding (3 leden) en de leerkrachtengeleding (3 leden). De directeur is door het Bevoegd Gezag gemandateerd om de onderhandelingen met de MR te voeren. De taken van de MR zijn:
- het bespreken van alle zaken die de school betreffen
- instemmen met, dan wel adviseren over een groot aantal zaken genoemd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO)
De MR vergadert in principe vier maal per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar, dus kunnen door iedere ouder worden bijgewoond. De notulen van de vergaderingen liggen op school ter inzage.

De samenstelling voor schooljaar 2017-2018 is:

Namens de ouders:

Henriette Kettering (namens o.b.s. Genne) (voorzitter)

Erik Vos

Gerrie van Leussen

Namens het personeel:

Marinke Limburg (namens o.b.s Genne)

Jeroen Plasma

Erna de Roo