Ouders spelen een belangrijke rol bij vele activiteiten. Zonder de hulp van ouders kan een school niet goed functioneren. Op onze school wordt regelmatig ouderhulp ingeschakeld. Samen moeten we onze kinderen alle kansen geven om zich optimaal te ontwikkelen. Verder is samenwerking van fundamenteel belang om samen inhoud te geven aan de ontwikkeling van uw kind. 
Ouders kunnen zich op verschillende manieren inzetten voor de school:
¨       door zitting te nemen in Ouderraad of Medezeggenschapsraad
¨       hulp bij de creatieve lessen
¨       voorlezen aan een groepje kinderen uit de onderbouw
¨       hulp bij schoolreizen en schoolkamp
¨       vervoer van kinderen naar museum, theater enz.
¨       hulp bij tal van hand- en spandiensten.
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt iedere ouder een invulformulier om zich in te schrijven voor één of meer onderdelen. Eindverantwoordelijkheid draagt hierbij de groepsleerkracht, cq. de directeur.

Enquête
Tweejaarlijks wordt de mening van ouders gevraagd via schriftelijke of digitale vragenlijsten. De vragenlijsten zijn afwisselend algemeen van aard of gericht op sociale veiligheid. Deze vragenlijsten worden in dezelfde periode afgenomen op alle scholen van de Stichting Op Kop.